26.06.2012 TARİHİNDE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

26.06.2012 TARİHİNDE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

26.06.2012 TARİHİNDE

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

 

1- KANUN 1 TEMMUZ 2012  TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

 

2- KANUNUN, BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE FİNANSAL TABLOLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 1 OCAK 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

 

3- KANUNUN, İNTERNET SİTESİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

 

4- TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLARIN DAYANDIĞI BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

 

A- GERÇEK KİŞİ TACİRLER İLE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE

(KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER)

 • TİCARET UNVANI
 • İŞLETMENİN MERKEZİ
 • TİCARET SİCİLİ NUMARASI

 

B- SERMAYE ŞİRKETLERİNDE

(ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER);

 • TİCARET UNVANI
 • İŞLETMENİN MERKEZİ
 • TİCARET SİCİLİ NUMARASI
 • İNTERNET SİTESİ ADRESİ (İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR)

 

5- TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAYLARININ ZAMANI BELİRLENDİ.

(FAALİYET DÖNEMİNİN İLK AYINDAN ÖNCEKİ AY SONUNA KADAR, YENİ KURULAN ŞİRKETLERDE İSE KULLANILMAYA BAŞLANMADAN ÖNCE)

 

6- İNTERNET SİTESİ DEFTERİ KALDIRILDI.

İKİ DEFTERİN (PAY DEFTERİ İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ) YETERLİ YAPRAĞI BULUNMASI KAYDIYLA TEKRAR AÇILIŞ ONAYI YAPILMAKSIZIN KULLANILMASINA İMKAN TANINDI.

 

7- KAPANIŞ ONAYINA TABİ DEFTER SAYISI YEVMİYE DEFTERİ VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ OLMAK ÜZERE 2’YE İNDİRİLDİ.

 

8- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLERDE NOTER ONAYI ARANMAYACAĞI HUSUSU NETLEŞTİRİLDİ.

 

9- DEFTERLER VUK’A GÖRE TUTULACAK, FİNANSAL TABLOLAR MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DÜZENLENECEK.

 

10-TTK’DA ANONİM, LİMİTED, SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT VE MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN ŞİRKETLER İLE ŞİRKETLER TOPLULUĞU FİNANSAL TABLOLARI YAYINLAMA ZORUNLULUĞUNA TABİYDİ.

 

TİCARET SİCİL GAZETESİNDE VE İNTERNET SİTESİNDE

 • BİLANÇO,
 • GELİR TABLOSU,
 • NAKİT AKIM TABLOSU,
 • ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU,
 • YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU,
 • KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI,
 • DENETÇİ GÖRÜŞÜ VE BUNA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ,

YAYINLANMASI GEREKİYORDU.

YENİ DÜZENLEMEDE BUNLAR KALDIRILDI.

 

11- ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN;

 • EN AZ BİRİSİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
 • EN AZ BİRİSİNİN YERLEŞİM YERİNİN TÜRKİYE’DE OLMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
 • DÖRTTE BİRİNİN YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLMASI ŞARTI KALDIRILMIŞTIR.

 

12-LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN; EN AZ BİRİSİNİN YERLEŞİM YERİNİN TÜRKİYE’DE OLMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.

 

13-ŞİRKET ORTAKLARININ, ŞİRKETE BORÇLANMALARININ BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA ÖNÜ AÇILMIŞTIR.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE;

 • ORTAKLAR; SERMAYE TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN VADESİ GEÇMİŞ BORÇLARI BULUNMAMASI HALİNDE VE ŞİRKETİN SERBEST YEDEK AKÇELERLE BİRLİKTE KÂRI, GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI KARŞILAYACAK DÜZEYDE İSE ŞİRKETE BORÇLANABİLİRLER.
 • YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR KAN VE KAYIN HISIMLARININ ŞİRKETE NAKİT OLARAK BORÇLANMALARI  YASAKLANMIŞTIR.
 • LİMİTED ŞİRKETLERDE;
 • ORTAKLARIN VE MÜDÜRLERİN ŞİRKETTEN BORÇLANABİLMESİ, ANONİM ŞİRKETLERLE AYNI ŞARTLARA TÂBİDİR.

 

14-BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ ŞİRKETLER:

 • ANONİM ŞİRKETLER (98.258 ADET),
 • LİMİTED ŞİRKETLER (747.123 ADET),
 • SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET (1 ADET),
 • ŞİRKETLER TOPLULUĞU

BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ OLACAK ŞİRKETLERİ BELİRLEME YETKİSİ BAKANLAR KURULU’NA VERİLMİŞTİR.

 

DENETÇİ İLE İLGİLİ; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir.”

15-DENETÇİ TARAFINDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ VERİLMESİ VEYA GÖRÜŞ VERİLMESİNDEN KAÇINILMASI HALLERİNDE;

- GENEL KURUL, SÖZ KONUSU FİNANSAL TABLOLARA DAYANARAK KARAR ALABİLİR.

- YÖNETİM KURULU, 4 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRIR, ANCAK İSTİFA ETMEZ.

- GENEL KURUL YENİ BİR YÖNETİM KURULU SEÇER, ESAS SÖZLEŞMEDE AKSİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YENİDEN SEÇİLEBİLİR.

 

16-%50’DEN FAZLA KAMU PAYI OLAN ŞİRKETLERDE, KAMU ALEYHİNE İMTİYAZ TESİS EDİLMESİ ÖNLENMİŞTİR.

SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE; DEVLET, İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE VE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİ, SENDİKALAR, DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER VE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARINA AİT ANONİM ŞİRKETLERDE VE BU ŞİRKETLERİN AYNI ORANDA SERMAYE PAYINA SAHİP OLDUKLARI İŞTİRAKLERİNDE, BUNLARIN ALEYHİNE İMTİYAZ OLUŞTURULMASI YASAKLANMIŞTIR.

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER, BANKALAR KANUNUNA TÂBİ KREDİ KURULUŞLARI VE FİNANSAL KURULUŞLAR BU YASAKLAMANIN DIŞINDA TUTULMUŞTUR.

DÜZENLEMENİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DA KORUNMASI VE MADDEDE BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİLER ALEYHİNE İMTİYAZ OLUŞTURULMAMASI İÇİN 478’İNCİ MADDEYE BİR FIKRA EKLENMİŞTİR.
 

17- KURUCULARIN,

 •  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN,
 • TASFİYE MEMURLARININ
 •  SEBEP OLDUKLARI ZARARLARDA,

KUSURU İSPAT YÜKÜ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

 •  KURUCULAR, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, YÖNETİCİLER VE TASFİYE MEMURLARI, KANUNDAN VE ESAS SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETTİKLERİ TAKDİRDE ŞİRKETE, PAY SAHİPLERİNE VE ŞİRKET ALACAKLILARINA KARŞI VERDİKLERİ ZARARDAN SORUMLUDURLAR.

BU DURUMDA KUSURU İDDİA EDEN İSPATLAYACAKTIR.

 

18- KURULUŞTA VE SERMAYENİN ARTIRILMASINDA, SERMAYE PAYI BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE ANONİM ŞİRKETLERE TANINAN, SERMAYENİN DÖRTTE BİRİNİN KURULUŞ ANINDA, KALAN KISMININ İSE YİRMİDÖRT AYDA ÖDENMESİ İMKÂNI LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN DE TANINMIŞTIR.

 

19-ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETE VERDİĞİ BORÇLARIN İFLAS HALİNDE EN SON SIRADA ÖDENMESİ HÜKMÜ; ŞİRKETLERİN, ORTAKLAR TARAFINDAN MALİ AÇIDAN DESTEKLENMESİNİ ENGELLEYECEĞİ GEREKÇESİYLE KALDIRILMIŞTIR.

 

20-LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINA DA ANONİM ŞİRKET ORTAKLARINDA OLDUĞU GİBİ KÂR PAYI AVANSI ALMA HAKKI TANINMIŞTIR.

 

21-BAKANLAR KURULU TARAFINDAN DENETİM KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLER, İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAK ZORUNDADIR.

 

22-İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK İÇERİK, BU KONUDA OLUŞAN KAYGILARI GİDERECEK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENEREK; ŞİRKETÇE KANUNEN YAPILMASI ZORUNLU OLAN İLANLAR OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

 

23-YALNIZCA KANUNEN YAPILMASI GEREKEN İLANLAR İNTERNET SİTESİNE KONACAKTIR. (YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ESAS SÖZLEŞME VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ,  SERMAYENİN ARTIRIMI.)

 

24- DENETÇİNİN TANIMI 660 SAYILI KHK’YA UYUM SAĞLANABİLMESİ İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ VE DENETÇİ ROTASYONU YENİDEN DÜZENLENDİ.

 

25- ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN KANUNA UYARLANMASINA İLİŞKİN SÜRE 1 TEMMUZ 2013 OLARAK BELİRLENDİ.

 

26- İKİNCİL MEVZUATIN YÜRÜRLÜK TARİHİNİ MÜTEAKİP ALTI AY İÇERİSİNDE UYGULAMAYA GİRMESİ  DÜZENLENDİ.

 

27- DENETÇİLERİN SEÇİLECEĞİ TARİH 1 MART 2013 İKEN, 31 MART 2013 ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ.

 

28- BİLGİLERİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN

1 OCAK 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ DÜZENLENDİ.

29-CEZALAR SUÇ VE CEZADA ORANTILILIK İLKESİ GEREĞİNCE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

 

BUNA GÖRE;

 

CEZA GEREKTİREN FİİLLER MEVCUT  ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK
1- TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (38/1) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
2- TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ, TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ SENETLERLE DİĞER BELGELERİ BU UNVAN ALTINDA İMZALAMAMASI (39/1) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
3- TESCİL EDİLEN TİCARET UNVANININ, TİCARİ İŞLETMENİN GÖRÜLEBİLECEK BİR YERİNE OKUNAKLI BİR ŞEKİLDE YAZILMAMASI (39/2) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
4- TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERİN DAYANAĞINI OLUŞTURAN BELGELERDE TİCARET UNVANININ, İŞLETMENİN MERKEZİNİN, TİCARET SİCİL NUMARASININ VE ŞİRKET İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ İSE İNTERNET SİTESİ ADRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ (39/2) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
5- BELGELERDE GÖSTERİLECEK BİLGİLERİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMAMASI (39/2) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
6-TACİRİN, TİCARİ İŞLETMENİN AÇILDIĞI GÜNDEN İTİBAREN ONBEŞ GÜN İÇİNDE, TİCARİ İŞLETMESİNİ VE SEÇTİĞİ TİCARET UNVANINI TESCİL VE İLAN ETTİRMEMESİ (40/1) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
7-TACİRİN KULLANACAĞI TİCARET UNVANINI VE BUNUN ALTINA ATACAĞI İMZAYI NOTERE ONAYLATTIRDIKTAN SONRA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE VERMEMESİ(40/2) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
8- MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN ŞUBELERİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN ETTİRİLMEMESİ (40/3) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
9-MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBELERİNİN TESCİL ETTİRİLMEMESİ, BU ŞUBELER İÇİN YERLEŞİM YERİ TÜRKİYE’DE BULUNAN TAM YETKİLİ BİR TİCARİ MÜMESSİL ATANMAMASI (40/4) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
10-GERÇEK KİŞİ TACİRİN TİCARET UNVANINDAKİ ADININ VE SOYADININ KISALTILARAK YAZILMASI (41) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
11-KOLLEKTİF ŞİRKETİN TİCARET UNVANINDA, BÜTÜN ORTAKLARIN VEYA ORTAKLARDAN EN AZ BİRİNİN ADI VE SOYADIYLA ŞİRKETİN VE TÜRÜNÜ GÖSTERECEK BİR İBAREYE YER VERİLMEMESİ (42/1). ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
12-ADİ VEYA SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERİN TİCARET UNVANLARINDA, KOMANDİTE ORTAKLARDAN EN AZ BİRİNİN ADININ VE SOYADININ, ŞİRKETİN VE TÜRÜNÜN GÖSTERİLMEMESİ, BU ŞİRKETLERİN TİCARET UNVANLARINDA KOMANDİTER ORTAKLARIN ADLARI VE SOYADLARINA YER VERİLMESİ (42/2). ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
13-ANONİM, LİMİTED VE KOOPERATİF ŞİRKETLERİN, TİCARET UNVANLARINDA İŞLETME KONUSUNUN GÖSTERİLMEMESİ, TİCARET UNVANLARINDA, “ANONİM ŞİRKET”, “LİMİTED ŞİRKET” VE “KOOPERATİF” KELİMELERİNİN BULUNMAMASI, BU ŞİRKETLERİN TİCARET UNVANINDA, GERÇEK BİR KİŞİNİN ADI VEYA SOYADI YER ALDIĞI TAKDİRDE, ŞİRKET TÜRÜNÜ GÖSTEREN İBARELERİN, BAŞ HARFLERLE VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KISALTMA YAPILARAK YAZILMASI (43). ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
14- TİCARİ İŞLETMEYE SAHİP OLAN DERNEK, VAKIF VE DİĞER TÜZEL KİŞİLERİN TİCARET UNVANLARINDA ADLARININ BULUNMAMASI, DONATMA İŞTİRAKİNİN TİCARET UNVANINDA, ORTAK DONATANLARDAN EN AZ BİRİNİN ADI VE SOYADININ VEYA DENİZ TİCARETİNDE KULLANILAN GEMİNİN ADININ YER ALMAMASI, TİCARET UNVANINDAKİ SOYADLARIN VE GEMİNİN ADININ KISALTILMASI, TİCARET UNVANINDA DONATMA İŞTİRAKİNİN BELİRTİLMEMESİ (44) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İKİBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI
15- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA DAHİL BAĞLI ŞİRKETLER TARAFINDAN HAKİM ŞİRKETLE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR DÜZENLENMEMESİ, HAKİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNCA BAĞLI ŞİRKETLERLE OLAN İLİŞKİLERE YÖNELİK RAPORUN DÜZENLENMEMESİ (562/3, 199) İKİ YILA KADAR HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI. İKİYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI.
16- İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAMAK (562/12) ALTI AYA KADAR HAPİS VE YÜZ GÜNDEN ÜÇYÜZ GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI YÜZ GÜNDEN ÜÇYÜZ GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI
17-KANUNDA BELİRTİLEN İÇERİKLERİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLAMAMAK (562/12) ÜÇ AYA KADAR HAPİS VE YÜZ GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI YÜZ GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI
18-AYNİ SERMAYENİN VEYA DEVRALINACAK İŞLETME İLE AYINLARIN DEĞERLEMESİNDE  EMSALİNE  ORANLA YÜKSEK  FİYAT   BİÇMEK,  İŞLETME  VE  AYNIN NİTELİĞİNİ VEYA DURUMUNU FARKLI GÖSTERMEK YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE YOLSUZLUK YAPMAK (562/10, 551) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI. CEZA, DOKSAN GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
19- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DENETİM ELEMANLARINCA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMEMESİ VEYA DENETİMİN ENGELLENMESİ (562/4) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI. ÜÇYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI.
20- İŞLEM DENETÇİSİNİN KANUNA AYKIRI RAPOR DÜZENLEMESİ (562/5-b, 351) ÜÇYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI İŞLEM DENETÇİLERİ KALDIRILDIĞINDAN BU CEZA KALDIRILMIŞTIR.
21- SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL TABLOLARINI TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE VE İNTERNET SİTELERİNDE İLAN ETTİRMEMELERİ (562/6, 524) İKİYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI İLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDIĞINDAN CEZA KALDIRILMIŞTIR.
22-TACİRİN TİCARET UNVANINA, KİMLİĞİ, İŞLETMESİNİN GENİŞLİĞİ, ÖNEMİ VE FİNANSAL DURUMU HAKKINDA, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE YANLIŞ BİR GÖRÜŞÜN OLUŞMASINA SEBEP OLACAK NİTELİKTE, GERÇEĞE VE KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLARAK EKLER YAPMASI (46/1). ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI CEZADA DEĞİŞİKLİĞE

 

GİDİLMEMİŞTİR.

23-TEK BAŞLARINA TİCARET YAPAN GERÇEK KİŞİLERİN TİCARET UNVANLARINA BİR ŞİRKETİN VAR OLDUĞU İZLENİMİNİ UYANDIRACAK ŞEKİLDE EK  YAPMALARI (46/2) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI CEZADA DEĞİŞİKLİĞE

 

GİDİLMEMİŞTİR.

24- “TÜRK”, “TÜRKİYE”, “CUMHURİYET” VE “MİLLΔ KELİMELERİNİN BİR TİCARET UNVANINA BAKANLAR KURULU KARARI OLMAKSIZIN EK YAPILMASI (46/3). ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI CEZADA DEĞİŞİKLİĞE

 

GİDİLMEMİŞTİR.

25- TİCARET UNVANININ, İŞLETMEDEN AYRI OLARAK BAŞKASINA DEVREDİLMES İ(49). ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI CEZADA DEĞİŞİKLİĞE

 

GİDİLMEMİŞTİR.

26-KURUCULAR TARAFINDAN DÜZENLENEN BEYANIN DOĞRU VE EKSİKSİZ DÜZENLENMEMESİ (562/5-a, 349) ÜÇYÜZ GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ADLİ PARA CEZASI DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEMİŞTİR.
27- TİCARİ SIRLARIN İZİNSİZ KULLANILMASI VEYA AÇIKLANMASI (562/7, 527) BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS VE BEŞBİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR.
28-SERMAYE TAMAMIYLA TAAHHÜT OLUNMAMIŞ VEYA KARŞILIĞI KANUN VEYA ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE ÖDENMEMİŞKEN, TAAHHÜT EDİLMİŞ VEYA ÖDENMİŞ GİBİ GÖSTERMEK (562/9, 550) ÜÇ AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI. DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR.
29-HALKTAN İZİNSİZ PARA TOPLAMAK

 

(562/11, 552)

ALTI AYA KADAR HAPİS CEZASI BİR YILA KADAR HAPİS CEZASI
       

 

 

AHMET GÜNDÜZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

www.ahmetgunduz.com.tr

agunduz@ahmetgunduz.com.tr

 

Tel  : 0-216-491 56 37

Faks:0-216-491 14 37