26.06.2012 TARİHİNDE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

26.06.2012 TARİHİNDE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

26.06.2012 TARİHİNDE

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

 

1- KANUN 1 TEMMUZ 2012  TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

 

2- KANUNUN, BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İLE FİNANSAL TABLOLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 1 OCAK 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

 

3- KANUNUN, İNTERNET SİTESİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

 

4- TİCARİ MEKTUPLARDA VE TİCARİ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLARIN DAYANDIĞI BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

 

A- GERÇEK KİŞİ TACİRLER İLE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE

(KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER)

 • TİCARET UNVANI
 • İŞLETMENİN MERKEZİ
 • TİCARET SİCİLİ NUMARASI

 

B- SERMAYE ŞİRKETLERİNDE

(ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER);

 • TİCARET UNVANI
 • İŞLETMENİN MERKEZİ
 • TİCARET SİCİLİ NUMARASI
 • İNTERNET SİTESİ ADRESİ (İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR)

 

5- TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ ONAYLARININ ZAMANI BELİRLENDİ.

(FAALİYET DÖNEMİNİN İLK AYINDAN ÖNCEKİ AY SONUNA KADAR, YENİ KURULAN ŞİRKETLERDE İSE KULLANILMAYA BAŞLANMADAN ÖNCE)

 

6- İNTERNET SİTESİ DEFTERİ KALDIRILDI.

İKİ DEFTERİN (PAY DEFTERİ İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ) YETERLİ YAPRAĞI BULUNMASI KAYDIYLA TEKRAR AÇILIŞ ONAYI YAPILMAKSIZIN KULLANILMASINA İMKAN TANINDI.

 

7- KAPANIŞ ONAYINA TABİ DEFTER SAYISI YEVMİYE DEFTERİ VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ OLMAK ÜZERE 2’YE İNDİRİLDİ.

 

8- ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLERDE NOTER ONAYI ARANMAYACAĞI HUSUSU NETLEŞTİRİLDİ.

 

9- DEFTERLER VUK’A GÖRE TUTULACAK, FİNANSAL TABLOLAR MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DÜZENLENECEK.

 

10-TTK’DA ANONİM, LİMİTED, SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT VE MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN ŞİRKETLER İLE ŞİRKETLER TOPLULUĞU FİNANSAL TABLOLARI YAYINLAMA ZORUNLULUĞUNA TABİYDİ.

 

TİCARET SİCİL GAZETESİNDE VE İNTERNET SİTESİNDE

 • BİLANÇO,
 • GELİR TABLOSU,
 • NAKİT AKIM TABLOSU,
 • ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU,
 • YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU,
 • KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI,
 • DENETÇİ GÖRÜŞÜ VE BUNA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ,

YAYINLANMASI GEREKİYORDU.

YENİ DÜZENLEMEDE BUNLAR KALDIRILDI.

 

11- ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN;

 • EN AZ BİRİSİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
 • EN AZ BİRİSİNİN YERLEŞİM YERİNİN TÜRKİYE’DE OLMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
 • DÖRTTE BİRİNİN YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLMASI ŞARTI KALDIRILMIŞTIR.

 

12-LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN; EN AZ BİRİSİNİN YERLEŞİM YERİNİN TÜRKİYE’DE OLMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.

 

13-ŞİRKET ORTAKLARININ, ŞİRKETE BORÇLANMALARININ BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA ÖNÜ AÇILMIŞTIR.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE;

 • ORTAKLAR; SERMAYE TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN VADESİ GEÇMİŞ BORÇLARI BULUNMAMASI HALİNDE VE ŞİRKETİN SERBEST YEDEK AKÇELERLE BİRLİKTE KÂRI, GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI KARŞILAYACAK DÜZEYDE İSE ŞİRKETE BORÇLANABİLİRLER.
 • YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜÇÜNCÜ DERECEYE KADAR KAN VE KAYIN HISIMLARININ ŞİRKETE NAKİT OLARAK BORÇLANMALARI  YASAKLANMIŞTIR.
 • LİMİTED ŞİRKETLERDE;
 • ORTAKLARIN VE MÜDÜRLERİN ŞİRKETTEN BORÇLANABİLMESİ, ANONİM ŞİRKETLERLE AYNI ŞARTLARA TÂBİDİR.

 

14-BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ ŞİRKETLER:

 • ANONİM ŞİRKETLER (98.258 ADET),
 • LİMİTED ŞİRKETLER (747.123 ADET),
 • SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET (1 ADET),
 • ŞİRKETLER TOPLULUĞU

BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ OLACAK ŞİRKETLERİ BELİRLEME YETKİSİ BAKANLAR KURULU’NA VERİLMİŞTİR.

 

DENETÇİ İLE İLGİLİ; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları hâlinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir.”

15-DENETÇİ TARAFINDAN OLUMSUZ GÖRÜŞ VERİLMESİ VEYA GÖRÜŞ VERİLMESİNDEN KAÇINILMASI HALLERİNDE;

- GENEL KURUL, SÖZ KONUSU FİNANSAL TABLOLARA DAYANARAK KARAR ALABİLİR.

- YÖNETİM KURULU, 4 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRIR, ANCAK İSTİFA ETMEZ.

- GENEL KURUL YENİ BİR YÖNETİM KURULU SEÇER, ESAS SÖZLEŞMEDE AKSİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YENİDEN SEÇİLEBİLİR.

 

16-%50’DEN FAZLA KAMU PAYI OLAN ŞİRKETLERDE, KAMU ALEYHİNE İMTİYAZ TESİS EDİLMESİ ÖNLENMİŞTİR.

SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE; DEVLET, İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE VE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİ, SENDİKALAR, DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER VE BUNLARIN ÜST KURULUŞLARINA AİT ANONİM ŞİRKETLERDE VE BU ŞİRKETLERİN AYNI ORANDA SERMAYE PAYINA SAHİP OLDUKLARI İŞTİRAKLERİNDE, BUNLARIN ALEYHİNE İMTİYAZ OLUŞTURULMASI YASAKLANMIŞTIR.

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER, BANKALAR KANUNUNA TÂBİ KREDİ KURULUŞLARI VE FİNANSAL KURULUŞLAR BU YASAKLAMANIN DIŞINDA TUTULMUŞTUR.

DÜZENLEMENİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DA KORUNMASI VE MADDEDE BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİLER ALEYHİNE İMTİYAZ OLUŞTURULMAMASI İÇİN 478’İNCİ MADDEYE BİR FIKRA EKLENMİŞTİR.
 

17- KURUCULARIN,

 •  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN,
 • TASFİYE MEMURLARININ
 •  SEBEP OLDUKLARI ZARARLARDA,

KUSURU İSPAT YÜKÜ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

 •  KURUCULAR, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, YÖNETİCİLER VE TASFİYE MEMURLARI, KANUNDAN VE ESAS SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETTİKLERİ TAKDİRDE ŞİRKETE, PAY SAHİPLERİNE VE ŞİRKET ALACAKLILARINA KARŞI VERDİKLERİ ZARARDAN SORUMLUDURLAR.

BU DURUMDA KUSURU İDDİA EDEN İSPATLAYACAKTIR.

 

18- KURULUŞTA VE SERMAYENİN ARTIRILMASINDA, SERMAYE PAYI BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE ANONİM ŞİRKETLERE TANINAN, SERMAYENİN DÖRTTE BİRİNİN KURULUŞ ANINDA, KALAN KISMININ İSE YİRMİDÖRT AYDA ÖDENMESİ İMKÂNI LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN DE TANINMIŞTIR.

 

19-ŞİRKET ORTAKLARININ ŞİRKETE VERDİĞİ BORÇLARIN İFLAS HALİNDE EN SON SIRADA ÖDENMESİ HÜKMÜ; ŞİRKETLERİN, ORTAKLAR TARAFINDAN MALİ AÇIDAN DESTEKLENMESİNİ ENGELLEYECEĞİ GEREKÇESİYLE KALDIRILMIŞTIR.

 

20-LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARINA DA ANONİM ŞİRKET ORTAKLARINDA OLDUĞU GİBİ KÂR PAYI AVANSI ALMA HAKKI TANINMIŞTIR.

 

21-BAKANLAR KURULU TARAFINDAN DENETİM KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLER, İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMAK ZORUNDADIR.

 

22-İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK İÇERİK, BU KONUDA OLUŞAN KAYGILARI GİDERECEK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENEREK; ŞİRKETÇE KANUNEN YAPILMASI ZORUNLU OLAN İLANLAR OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

 

23-YALNIZCA KANUNEN YAPILMASI GEREKEN İLANLAR İNTERNET SİTESİNE KONACAKTIR. (YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ESAS SÖZLEŞME VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ,  SERMAYENİN ARTIRIMI.)

 

24- DENETÇİNİN TANIMI 660 SAYILI KHK’YA UYUM SAĞLANABİLMESİ İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ VE DENETÇİ ROTASYONU YENİDEN DÜZENLENDİ.

 

25- ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN KANUNA UYARLANMASINA İLİŞKİN SÜRE 1 TEMMUZ 2013 OLARAK BELİRLENDİ.

 

26- İKİNCİL MEVZUATIN YÜRÜRLÜK TARİHİNİ MÜTEAKİP ALTI AY İÇERİSİNDE UYGULAMAYA GİRMESİ  DÜZENLENDİ.

 

27- DENETÇİLERİN SEÇİLECEĞİ TARİH 1 MART 2013 İKEN, 31 MART 2013 ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ.

 

28- BİLGİLERİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN

1 OCAK 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ DÜZENLENDİ.