BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

28 Şubat 2009 tarih ve 27155 sayılı Mükkerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda, 492 sayılı Harçlar Kanununda, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır.