HGS VE OGS OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HK.

HGS VE OGS OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HK.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6.ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup bu Kanunun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek 40.ıncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gayrisafi kazançtan indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, aktifinize kayıtlı araçların otoyol ve köprü geçişleri dolayısıyla makine ve yedek parça imalatı faaliyeti ile iştigal eden şirketiniz tarafından ödenmiş olan KGS ve OGS bedellerinin, kurum kazancının elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması kaydıyla safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği, 34 üncü maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği, 53 üncü maddesinde de bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi

 

Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade edeceği, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketinizin aktifinde kayıtlı araçların otoyol ve köprü geçişleri dolayısıyla  ödemiş olduğunuz KGS ve OGS bedellerinin, kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan açık bir illiyet bağının bulunması kaydıyla safi kurum kazancından indirimi mümkün bulunduğundan, bu bedellere ait KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=fW4IspVA8tk7aC5E&type=ozelge