İŞLETME DEFTERİ TARİH OLUYOR. 2012 YILINDA İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER (TACİR TANIMININA DAHİL OLANLAR) 2013 YILINDA BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA KALACAKLAR

İŞLETME DEFTERİ TARİH OLUYOR. 2012 YILINDA İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER (TACİR TANIMININA DAHİL OLANLAR) 2013 YILINDA BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA KALACAKLAR

İŞLETME DEFTERİ TARİH OLUYOR. 2012 YILINDA İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER (TACİR TANIMININA DAHİL OLANLAR) 2013 YILINDA BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA KALACAKLAR

BU MAKALEMİZLE İLGİLİ SON DÜZENLEME 19.12.2012 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLE YAPILMIŞ VE BELİRLEME YAPILINCAYA KADAR İŞLETME HESABI DEFTERİ TUTULMAYA DEVAM EDİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.

Söz konusu 2013 yılında tutulacak defterler ile ilgili tebliğ aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

http://www.ahmetgunduz.com.tr/haberdetay.asp?id=396

İŞLETME DEFTERİ TARİH OLUYOR.  2012 YILINDA İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER (TACİR TANIMININA DAHİL OLANLAR)  2013 YILINDA BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA KALACAKLAR.

6102 Sayılı Yeni TTK. 6335 Sayılı Değişikliklerle birlikte 01 TEMMUZ 2012 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.

Bu bağlamda,  2012 Yılında İşletme Defteri Esasına göre defter tutan Mükellefler TACİR olma şartlarını  taşıyorlar ise BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMAK ZORUNDA Kalacaklardır.

6102 Sayılı Yeni TTK.’nın 11.nci Maddesine göre Ticari İşletme Tanımı yapılmakta, bu tanıma göre,

Ticari İşletme :

1)Esnaf İşletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerini devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

2)Ticari işletme ile Esnaf işletmesi arasındaki sınır, BAKANLAR KURULUNCA ÇIKARILACAK KARARNAMEDE gösterilir. “ der.

Son Belirleme RESMİ GAZETESİ için tıklayınız. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070721.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070721.htm

Yine Yeni TTK.’nın 12.nci Maddesine göre,

TACİR:

1)Bir ticari işletmeyi KISMEN DE olsa, KENDİ ADINA işleten kişiye tacir denir.

2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçları ile halka bildirmiş veya işletmesini TİCARET SİCİLİNE TESCİL ETTİREREK durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.” Demektedir.

Ayrıca 21.07.2007 tarih, 26589 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ESNAF, SANATKAR ve TACİR ve SANAYİCİ ayrımı belirlenmiş, Bu belirlemeye göre de

VUK 177.Maddesinde belirtilen Hadlerden, 1. ve 3.ncü Bendindeki konularda faaliyette bulunanlarda yarısını, 2.nci bendeki faaliyetlerde bulunanların bu tutarın tamamı dikkate alınarak, bu rakamları aşanlar TACİRDİR. Der. Bu açıklamaya göre ESNAF – TACİR olanlar aşağıdaki gibi hesaplanır.

VUK 177 Hadleri için Tıklayınız : http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

1nci Bende Yazılı Yıllık Sınır;

VUK 177.Maddesi Hadleri                           Esnaf, Sanatkar                      Tacir Olanlar

1.nci Bentteki Sınırlar;

Alış Tutarı : 140.000 TL,                                    0- 70.000 TL                 70.001 TL Sonrası

Satış Tutarı 190.000 TL                                    0-95.000 TL                   95,000 TL Sonrası

2.nci Bentteki Sınırlar ;

Gayri Safi Hasılatı: 77.000 TL                             0-77,000 TL                  77.001 TL Sonrası

3.ncü Bentteki Tutarlar;

1+2 Beraber Yapanlar: 140.000 TL                     0-70.000 TL                  70,001 TL Sonrası

 

Bu kapsamda yukarıdaki tutarları dikkate alarak 6102 Sayılı Yeni TTK. Kapsamında 64.ncü Maddelerinde yazılı olan BİLANÇO ESASINA GÖRE tutulacak Defterler şunlardır;

a)       Yevmiye Defteri,

b)       Defteri Kebir,

c)       Envanter Defteri

Ayrıca 6102 Sayılı Kanunun Defteri Tutma ve Diğer Hükümlerine de uygulamak zorundadırlar.

Bu açıklamalar doğrultusunda, 2012 YILINDA İŞLETME DEFTERİ tutan Mükellefler 2013 Yılında tutacakları Defterler için TACİR OLMA Kriterlerini taşıyanlar 6102 Sayılı Kanunun TACİR ve DEFTER tutma hükümlerine uyması zorunludur. Aksi Taktirde BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER tutmadıkları için 4.000 TL İDARİ PARA CEZASINA çarptırılırlar ve Defter tutma hükümlerine uymadıkları için DEFTERLER hiç tutulmamış sayılarak DAVA ve VERGİ uygulamalarında DELİL OLMA ÖZELLİĞİNİ yitirir. Böylece haklı oldukları bir ALACAK VERECEK davasında da İSPAT vesilesi olmadığı için DAVAYI KAPBETMELERİNE SEBEP OLUR.

Bize göre, 2012 Yılında İŞLETME HESABINA göre DEFTER tutan Mükellefler yukarıdaki bahsettiğimiz TACİR OLMA Kriterlerini taşıyanlar CEZA ve YAPTIRIMLARA maruz kalmak istemiyorlar ise 2013 Yılı için TUTACAKLARI DEFTERLERİ BİLNAÇO ESASINA göre TASDİK ettirmeleri gerekmektedir.

TÜM MÜKELLEFLERE ve MESLEK Camiamıza DUYRULUR.

AHMET GÜNDÜZ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

www.ahmetgunduz.com.tr

 

 

21 Temmuz 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26589

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12362

 

Ekli “Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun kararına dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8/6/2007 tarihli ve 2051 sayılı yazısı üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A. GÜL                                      A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

A. BABACAN                                M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                   K. UNAKITAN

Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                      M. BAŞESGİOĞLU               İ. YILMAZ

Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı              Sağlık Bakanı V.               Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİNİN

AYRIMINA İLİŞKİN KARAR

             Esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayicinin ayrımı

             MADDE 1 – (1) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 63 üncü maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci ve 17 nci maddelerinin uygulaması bakımından;

a) Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,

Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması,

b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri,

kararlaştırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat        

             MADDE 2 – (1) 25/1/1986 tarihli ve 86/10313 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 4 –(1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.